Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Full time Maternity Nanny Needed (Chinese Mandarin Speaking)

Hi! We are looking for Maternity Nanny (yue sao). This position is in United States, 94563, 1738, live-in, rate is $6,500 per month. The idea candidate needs to speak Chinese Mandarin language with Basic level of English. Preferred start date is 2023-10-28, for six weeks. Please apply to the job to learn more about us. Looking forward to meeting you!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở cùng nhà
$6500 theo tháng
ngày
2023-10-28 — TBD
7 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×