Hồ sơ công việc

Full time Maternity Nanny Needed (Chinese Mandarin Speaking)

Hi! We are looking for Maternity Nanny (yue sao). This position is in United States, 94563, 1738, live-in, rate is $6,500 per month. The idea candidate needs to speak Chinese Mandarin language with Basic level of English. Preferred start date is 2023-10-28, for six weeks. Please apply to the job to learn more about us. Looking forward to meeting you!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở cùng nhà
$6500 theo tháng
ngày
2023-10-28 — TBD
7 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×