Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Looking for a Nanny, Maternity Nanny on 09/29/2023

我们正在为我们的家庭寻找一名保姆,产妇保姆,从 2023 年 9 月开始。该职位位于美国德克萨斯州哈里斯县休斯顿,居住或居住,每周 5 - 6 天,每天 180 美元。理想的候选人需要会说中文普通话、中文粤语,并能照顾婴儿、简单家务、做饭。请申请该职位以了解更多关于我们的信息!期待与您见面!We are looking for a Nanny, Maternity Nanny for our family starting September 2023. This position is in Bellaire, Harris County, Texas, United States, live in or live out, 5 - 6 Days per week, rate $180 Per Day. The ideal candidate needs to speak Chinese Mandarin, Chinese Cantonese, and can care for Infant, Simple housework, Cooking meal. Please apply to the job to learn more about us! Looking forward to meeting you!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$180 theo ngày
ngày
2023-09-29 — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×