Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Looking for a Maternity Nanny on 09/18/2023 (寻找月嫂/Mencari Pengasuh)

你好! 我们正在为我们的家庭寻找一位产科保姆。 该职位位于美国加利福尼亚州洛杉矶县圣加布里埃尔,住家,每周工作7天,为期1-2个月,每月5500美元,灵活/面议。 理想的候选人需要会说中文广东话或印尼语,并且可以照顾婴儿。 请申请该职位以了解更多关于我们的信息! 期待与您见面! Hai! Kami sedang mencari Pengasuh Bersalin untuk keluarga kami. Posisi ini berada di San Gabriel, Los Angeles County, California, Amerika Serikat, tinggal bersama, 7 Hari per minggu selama 1-2 bulan, tarif $5500 Per Bulan, Fleksibel/dapat dinegosiasikan. Kandidat yang ideal harus bisa berbahasa Kanton ATAU Indonesia, dan dapat merawat Bayi. Silakan melamar pekerjaan untuk mempelajari lebih lanjut tentang kami! Berharap untuk bertemu dengan Anda!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở cùng nhà
$6000 theo tháng
ngày
2023-09-18 — TBD
7 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×