Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Looking for a Sitter/ daycare Teacher on 03/15/2023 寻找保姆/日托老师

Hi! We are looking for a Daycare Teacher for our family. This position is in Los Angeles, Los Angeles County, CA, United States, live in or live out, 3 Days per week, 5 Hours Per Day, rate $20 Per Hour, Flexible. The ideal candidate needs to speak Chinese Mandarin, English, and can care for Grade Schooler. Please apply to the job to learn more about us! Looking forward to meeting you! 你好! 我们正在为我们的家庭寻找一名日托老师。 此职位位于美国加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶,住家或通勤,每周 3 天,每天 5 小时,每小时 20 美元,灵活。 理想的候选人需要会说中文普通话、英语,并能照顾小学生。 请申请该职位以了解更多关于我们的信息! 期待与您见面!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở bên ngoài
$22 theo giờ
ngày
2023-03-15 — TBD
3 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×