Hồ sơ công việc

Babysitter needed

Hours and days are flexible. The family needs someone who works 4 days a week and 3-4 hours a day.

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$45 theo giờ
ngày
càng sớm càng tốt — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×