Hồ sơ công việc

Home Daycare and babysitter needed

The family would like their children to attend daycare and a sitter for some date nights. Schedules and payment to be discussed.

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$30 theo giờ
ngày
càng sớm càng tốt — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×