Hồ sơ công việc

Looking for a Maternity Nanny on 01/19/2023 (寻找月嫂/산후조리)

Hi! We are looking for a Maternity Nanny for our family. This position is in Huntington Beach, Orange County, CA, United States, live in or live out, 5 Days per week, Flexible. The ideal candidate need to speak Chinese Mandarin, English, or Korean, and can care for our Infant boy. Please apply to the job to learn more about us! Looking forward to meeting you! 你好! 我们正在为我们的家庭寻找一位月嫂。 此职位在美国加利福尼亚州奥兰治县亨廷顿海滩,住家或通勤,每周工作 5 天,灵活。 理想的候选人需要会说中文普通话、英语或韩语,并且可以照顾我们的男婴。 请申请该职位以了解更多关于我们的信息! 期待与您见面!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở cùng nhà
$235 theo ngày
ngày
2023-01-19 — TBD
6 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×