Hồ sơ công việc

Full time Maternity Nanny Needed 全职月嫂

你好!我们正在寻找产妇保姆。该职位位于宾夕法尼亚州的科利奇维尔。理想的候选人需要说中文粤语/普通话,并且具有基本的英语水平会很好。预计交货日期为 2023-03-16。 开始日期将在该日期左右。 如果您在附近,该位置可以是住家或通勤。 请申请此工作以了解有关我们的更多信息。期待与您见面!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$6000 theo tháng
ngày
2023-03-16 — TBD
7 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×