Hồ sơ công việc

Looking for a Nanny on 12/28/2022

Hi! We are looking for a Nanny for our family. This position is in Denver, Denver County, Colorado, United States, live in or live out, 7 Days per week, rate $18 Per Hour, Firmed. The ideal candidate needs to speak English, Chinese Mandarin, Chinese Cantonese, Tagalog, Indonesian, Spanish, and can care for Infant. Please apply to the job to learn more about us! Looking forward to meeting you!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở cùng nhà
$18 theo giờ
ngày
2022-12-28 — TBD
7 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×