Hồ sơ công việc

looking for a mother's helper/babysitter to help out with 4 children with special needs

The oldest is 7.5 and is verbal. The 2-year-old twins are non-speaking. My neurotypical is almost 5. Payment to be discussed.

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$40 theo giờ
ngày
2023-01-04 — TBD
4 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×