Hồ sơ công việc

Urgent Nanny needed

Duties will include preparing the children’s dinner, helping with laundry and general tidying etc, school pick up, taking the boys to the park/after school activities, playing/reading with the boys, dinner and bath time.

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$25 theo giờ
ngày
càng sớm càng tốt — 2022-11-04
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×