Hồ sơ công việc

双语全职(可能住家)保姆 为 UWS 上的两个孩子

我们正在寻找一位会说中文和英文、有爱心、细心、精力充沛的保姆,她可以在周一至周五工作,并有可能居住。 保姆要一起做饭、打扫卫生、陪孩子一起做简单的活动。 我们也更喜欢能提供交通服务和简单跑腿的人。 孩子们刚从中国搬回来,父母经常出差。 他们独立,自给自足,非常聪明。 工资率可以商量。

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở cùng nhà
$4500 theo tháng
ngày
2022-08-22 — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×