Hồ sơ công việc

Looking for a Nanny on 06/09/2022 寻找保姆

Hi! We are looking for a Nanny for our family. This position is in Carrollton, Texas, United States, live in or live out, 7 Days per week, rate $4000 Per Month, Flexible. The ideal candidate needs to speak English, Chinese Mandarin, and can care for Young baby. Please apply to the job to learn more about us! Looking forward to meeting you! 你好! 我们正在为我们的家人寻找保姆。 该职位位于美国德克萨斯州卡罗尔顿,居住或居住,每周 7 天,每月 4000 美元,灵活。 理想的候选人需要会说英语、中文普通话,并且可以照顾幼小的宝宝。 请申请工作以了解更多关于我们的信息! 期待与您见面!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$4000 theo tháng
ngày
2022-06-09 — TBD
7 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×