Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Looking for someone who can help with child care and / or speak a second language

Hi - we are looking for someone who can speak a second language to care for our families on the platform. If you have caregiving experience in the following categories, and/or can speak another language than English, please connect. - Infant Care - Sitting / nannying - Language tutor / homework help - Pick Up / Drop Off service - Cleaning / cooking

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$20 theo giờ
ngày
càng sớm càng tốt — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×